تعرفه-خطوط-اختصاصی

تعرفه خطوط اختصاصی پیامکی

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟
شماره های (رهیاب) 1000 و(آتیه) 2000 و (مگفا) 3000 و (رهیاب پیام گستران) 50001 ، (راهکار سرزمین هوشمند) 50002 ، (ارمغان) 50004 و (آسانک)021 که همگی در سامانه ایده پیام قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، وب سرویس و.. ....... استفاده و بهره برداری نمود.

خط اختصاصی رایگان
برای هر کاربر یک خط اختصاصی 50002 و یک خط اختصاصی 50004 به صورت انتخابی از سرشاخه شرکت به صورت رایگان ارائه می شود. همچنین برای نماینده های محترم نیز برای هر کاربر جدید که ثبت نام می کنند این خط رایگان شامل می شود. این خطوط به صورت دائمی و اختصاصی هستند.

شرایط و نحوه خدماتی نمودن خط

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد.

تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی 1000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
 
1 1000XXXXXXXXXX 14 130,000 270,000 120,000 250,000 100,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 650,000 300,000 550,000 270,000 530,000
3 1000XXXXXXXX 12 650,000 1,350,000 550,000 1,200,000 500,000 1,000,000
4 1000XXXXXXX 11 1,300,000 2,500,000 1,150,000 2,200,000 1,000,000 2,000,000
5 1000XXXXXX 10 1,600,000 3,500,000 1,500,000 3,000,000 1,300,000 2,800,000
6 1000XXXXX 9 2,500,000 4,500,000 2,200,000 4,000,000 1,800,000 3,600,000
7 1000XXXX 8 3,000,000 6,000,000 2,700,000 5,400,000 2,500,000 5,200,000
8 1000XXX 7 37,000,000 35,000,000 33,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 57,000,000 55,000,000

 

تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی 2000
ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
1 12 1,700,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 1,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
2 11 2,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 1,700,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
3 10 4,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 3,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
4 9 5,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 5,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 8 12,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 11,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
6 7 18,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 17,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
7 6 135,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 130,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

خطوط 2000 انتخابی باتوجه به شماره از غیر رند تا خیلی رند در 4 رده قرار می گیرد و قیمت های متفاوتی دارد.
تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی 3000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
 
1 3000XXXXXXXXXX 14 140,000 130,000 100,000
2 3000XXXXXXXX 12 800,000 700,000 650,000
3 3000XXXXXX 10 900,000 800,000 750,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی 50001
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
 
1 50001XXXXXXXXX 15 80,000 100,000 70,000 90,000 60,000 85,000
2 50001XXXXXXXXX 14 90,000 190,000 80,000 180,000 75,000 170,000
3 50001XXXXXXXX 13 300,000 600,000 250,000 500,000 210,000 450,000
4 50001XXXXXXX 12 650,000 1,100,000 520,000 900,000 450,000 800,000
5 50001XXXXXX 11 1,200,000 1,650,000 1,000,000 1,500,000 800,000 1,300,000
6 50001XXXXX 10 1,500,000 2,100,000 1,250,000 1,900,000 1,050,000 1,750,000
7 50001XXXX 9 2,500,000 3,650,000 2,200,000 3,400,000 2,000,000 3,150,000
8 50001XXX 8 4,400,000 6,000,000 4,100,000 5,700,000 3,900,000 5,400,000
9 50001XX 7 30,000,000 27,000,000 26,000,000
10 50001X 6 45,000,000 42,000,000 40,000,000

* قیمت خطوط 50001 از سرشاخه شرکت نیست ( یعنی شما بعد از 50001 هر شماره ای مد نظر داشتید میتوانید انتخاب کنید)

 

تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی 50002
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
 
1 50002XXXXXXXXX 14 100,000 100,000 80,000 80,000 50,000 50,000
2 50002XXXXXXXX 13 150,000 150,000 135,000 135,000 120,000 120,00
3 50002XXXXXXX 12 200,000 200,000 180,000 180,000 160,000 160,000
4 50002XXXXXX 11 400,000 400,000 360,000 360,000 320,000 320,000
5 50002XXXXX 10 500,000 500,000 450,000 450,000 400,000 400,000
6 50002XXXX 9 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 800,000 800,000
7 50002XXX 8 4,000,000 7,000,000 3,600,000 6,600,000 3,400,000 6,400,000
8 50002XX 7 مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت
9 50002X 6 مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت

 

تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی 50004
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
 
1 50004XXXXXXXXX 14 100,000 100,000 80,000 80,000 50,000 50,000
2 50004XXXXXXXX 13 150,000 150,000 135,000 135,000 120,000 120,000
3 50004XXXXXXX 12 200,000 200,000 180,000 180,000 160,000 160,000
4 50004XXXXXX 11 500,000 500,000 400,000 400,000 270,000 270,000
5 50004XXXXX 10 700,000 700,000 650,000 650,000 500,000 500,000
6 50004XXXX 9 1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000
7 50004XXX 8 4,000,000 9,900,000 3,700,000 9,500,000 3,400,000 9,000,000
8 50004XX 7 مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت
9 50004X 6 مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت

 

تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
 
1 021XXXXXXXX 8 500.000 477.000 460.000
2 021XXXXXX 6 2,000,000 1,800,000 1,600,000
3 021XXXXX 5 3,500,000 3,000,000 2,500,000
4 021XXXX 4 4,000,000 3,500,000 3,000,000
5 021XXX 3 4,800,000 4,500,000 4,200,000

 

تعرفه خطوط پیامک قیمت خطوط غیر متناظر 21000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
 
1 شماره غیرمتناظر 10 رقمی (9821000XXXXXXXXXX) 10 900.000 800.000 700.000
2 شماره غیرمتناظر 9 رقمی (9821000XXXXXXXXX) 9 1,000,000 900.000 800.000
3 شماره غیرمتناظر 8 رقمی (متناظر شهرستان) (9821000XXXXXXXX) 8 1,000,000 900.000 800.000
4 شماره غیرمتناظر 8 رقمی (9821000XXXXXXXX) 8 1,100,000 1,000,000 900.000
5 شماره غیرمتناظر 7 رقمی (9821000XXXXXXX) 7 1,400,000 1,200,000 1,100,000
6 شماره غیرمتناظر 6 رقمی (9821000XXXXXX) 6 1,600,000 الی 2,100,000 1,500,000 الی 2,000,000 1,400,000 الی 1,800,000
7 شماره غیرمتناظر 5 رقمی (9821000XXXXX) 5 2,100,000 الی 3,000,000 2,000,000 الی 2,800,000 1,800,000 الی 2,500,000
8 شماره غیرمتناظر 4 رقمی (9821000XXXX) 4 3,000,000 الی 4,600,000 2,800,000 الی 4,400,000 2,400,000 الی 4,000,000
9 شماره غیرمتناظر 3 رقمی (9821000XXX) 3 7,000,000 الی 9,900,000 6,800,000 الی 9,500,000 6,400,000 الی 9,000,000
10 شماره غیرمتناظر 2 رقمی (9821000XX) 2 35,000,000 الی 55,000,000 34,000,000 الی 53,000,000 32,000,000 الی 50,000,000

 

نکته * ملاک رند بودن شماره :
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
3. قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر 021 از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
1. روزانه بیش از 15 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
2. خرید های ایشان یکجا و بیش از 5 میلیون تومان باشد.
3. روزانه حداقل 3 خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
1. شماره های 14 رقمی 50002 و 50004 برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح 10.
2. تعرفه خطوط 8 رقمی در اپراتور 50004 باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..
 

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اشتراک در خبرنامه ما با یک کلیک