تعرفه-خطوط-اختصاصی

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟
شماره های (رهیاب) 1000 و(آتیه) 2000 و (مگفا) 3000 و (رهیاب پیام گستران) 50001 ، (راهکار سرزمین هوشمند) 50002 ، (ارمغان) 50004 و (آسانک)021 که همگی در سامانه ایده پیام قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، وب سرویس و.. ....... استفاده و بهره برداری نمود.

خط اختصاصی رایگان
برای هر کاربر یک خط اختصاصی 50002 و یک خط اختصاصی 50004 به صورت انتخابی از سرشاخه شرکت به صورت رایگان ارائه می شود. همچنین برای نماینده های محترم نیز برای هر کاربر جدید که ثبت نام می کنند این خط رایگان شامل می شود. این خطوط به صورت دائمی و اختصاصی هستند.

شرایط و نحوه خدماتی نمودن خط

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد.

تعرفه خطوط اختصاصی 1000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام شماره نمونه ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
200,000 100,000 250,000 120,000 270,000 130,000 14 1000xxxxxxxxxx 1
530,000 270,000 550,000 300,000 650,000 350,000 13 1000xxxxxxxxx 2
1,000,000 500,000 1,200,000 550,000 1,350,000 650,000 12 1000xxxxxxxx 3
2,000,000 1,000,000 2,200,000 1,150,000 2,500,000 1,300,000 11 1000xxxxxxx 4
2,800,000 1,300,000 3,000,000 1,500,000 3,500,000 1,600,000 10 1000xxxxxx 5
3,600,000 1,800,000 4,000,000 2,200,000 4,500,000 2,500,000 9 1000xxxxx 6
5,200,000 2,500,000 5,400,000 2,700,000 6,000,000 3,000,000 8 1000xxxx 7
  33,000,000   35,000,000   37,000,000 7 1000xxx 8
  55,000,000   57,000,000   60,000,000 6 1000xx 9
تعرفه خطوط اختصاصی 2000
نمایندگان کاربران تعداد ارقام ردیف
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی
خیلی رند رند نیمه رند غیر رند   خیلی رند رند نیمه رند غیررند      
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 1,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 1,700,000 12 1
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 1,700,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 2,000,000 11 2
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 3,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 4,000,000 10 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 5,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 5,500,000 9 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 11,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 12,000,000 8 5
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 17,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 18,000,000 7 6
استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 130,000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود 135,000,000 6 7
خطوط 2000 انتخابی باتوجه به شماره از غیر رند تا خیلی رند در 4 رده قرار می گیرد و قیمت های متفاوتی دارد.
تعرفه خطوط اختصاصی 3000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
100,000 130,000 140,000 14 3000xxxxxxxxxx 1
650,000 700,000 800,000 12 3000xxxxxxxx 2
750,000 800,000 900,000 10 3000xxxxxx 3
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 9 3000xxxxx 4
استعلام شود استعلام شود استعلام شود 8 3000xxxx 5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.
تعرفه خطوط اختصاصی 50001 و 50009
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام شماره نمونه ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
30,000 30,000 35,000 35,000 45,000 45,000 15 50001xxxxxxxxxx 1
55,000 55,000 60,000 60,000 80,000 80,000 14 50001xxxxxxxxx 2
300,000 300,000 330,000 330,000 400,000 400,000 13 50001xxxxxxxx 3
600,000 600,000 650,000 650,000 800,000 800,000 12 50001xxxxxxx 4
1,200,000 1,200,000 1,350,000 1,350,000 1,700,000 1,700,000 11 50001xxxxxx 5
2,400,000 2,400,000 2,600,000 2,600,000 3,000,000 3,000,000 10 50001xxxxx 6
3,500,000 3,500,000 3,700,000 3,700,000 4,000,000 4,000,000 9 50001xxxx 7
4,500,000 4,500,000 4,800,000 4,800,000 5,000,000 5,000,000 8 50001xxx 8
45,000,000 45,000,000 47,000,000 47,000,000 49,000,000 49,000,000 7 50001xx 9
95,000,000 95,000,000 97,000,000 97,000,000 99,000,000 99,000,000 6 50001x 10
به مبالغ فوق، ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
تعرفه خطوط اختصاصی 50002 و 50005
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
50,000 50,000 80,000 80,000 100,000 100,000 14 50002xxxxxxxxx 1
120,000 120,000 150,000 150,000 200,000 200,000 13 50002xxxxxxxx 2
200,000 200,000 250,000 250,000 350,000 350,000 12 50002xxxxxxx 3
500,000 500,000 800,000 800,000 1,000,000 1,000,000 11 50002xxxxxx 4
1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 10 50002xxxxx 5
2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 9 50002xxxx 6
مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت 8 50002xxx 7
7 50002xx 8
6 50002x 9
تعرفه خطوط اختصاصی 50004
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی-رند سفارشی سفارشی-رند سفارشی سفارشی-رند سفارشی
50,000 50,000 80,000 80,000 100,000 100,000 14 50004xxxxxxxxx 1
120,000 120,000 135,000 135,000 150,000 150,000 13 50004xxxxxxxx 2
160,000 160,000 180,000 180,000 200,000 200,000 12

50004xxxxxxx

3
300,000 300,000 400,000 400,000 500,000 500,000 11 50004xxxxxx 4
1,000,000 700,000 1,200,000 850,000 1,500,000 1,000,000 10 50004xxxxx 5
1,300,000 1,100,000 1,500,000 1,300,000 2,000,000 1,600,000 9 50004xxxx 6
11,000,000 3,000,000 12,000,000 3,500,000 13,000,000 4,000,000 8 50004xxx 7
مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت 7 50004xx 8
6 50004x 9
تعرفه خطوط غیرمتناظر 21000
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
700,000 800,000 900,000 10 شماره غیرمتناظر 10 رقمی (9821000xxxxxxxxxx) 1
800,000 900,000 1,000,000 9 شماره غیرمتناظر 9 رقمی (9821000xxxxxxxxx) 2
800,000 900,000 1,000,000 8 شماره غیرمتناظر 8 رقمی (متناظر شهرستان) (9821000xxxxxxxx) 3
900,000 1,000,000 1,100,000 8 شماره غیرمتناظر 8 رقمی (9821000xxxxxxxx) 4
1,100,000 1,200,000 1,400,000 7 شماره غیرمتناظر 7 رقمی (9821000xxxxxxx) 5
1,400,000 الی 1,800,000 1,500,000 الی 2,000,000 1,600,000 الی 2,100,000 6 شماره غیرمتناظر 6 رقمی (9821000xxxxxx) 6
1,800,000 الی 2,400,000 2,000,000 الی 2,800,000 2,100,000 الی 3,000,000 5 شماره غیرمتناظر 5 رقمی (9821000xxxxx) 7
2,400,000 الی 4,000,000 2,800,000 الی 4,400,000 3,000,000 الی 4,600,000 4 شماره غیرمتناظر 4 رقمی (9821000xxxx) 8
6,400,000 الی 9,000,000 6,800,000 الی 9,500,000 7,000,000 الی 9,900,000 3 شماره غیرمتناظر 3 رقمی (9821000xxx) 9
32,000,000 الی 50,000,000 34,000,000 الی 53,000,000 35,000,000 الی 55,000,000 2 شماره غیرمتناظر 2 رقمی (9821000xx) 10
تعرفه خطوط ثابت
نمایندگان ویژه نمایندگان کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
460,000 477,000 500,000 8 021xxxxxxxx 1
1,600,000 1,800,000 2,000,000 6 021xxxxxx 2
2,500,000 3,000,000 3,500,000 5 021xxxxx 3
3,000,000 3,500,000 4,000,000 4 021xxxx 4
4,200,000 4,500,000 4,800,000 3 021xxx 5
نکته * ملاک رند بودن شماره :
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
3. قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر 021 از طرف اپراتور اعلام می شود.
شرایط نمایندگان ویژه :
1. روزانه بیش از 15 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
2. خرید های ایشان یکجا و بیش از 5 میلیون تومان باشد.
3. روزانه حداقل 3 خط اختصاصی خریداری نمایند.
نکته های مهم خطوط ها :
1. شماره های 14 رقمی 50002 و 50004 برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح 10.
2. تعرفه خطوط 8 رقمی در اپراتور 50004 باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اشتراک در خبرنامه ما با یک کلیک