شماره :
گیرنده :
متن :
نام :
نام خانوادگی :
شماره همراه :
شماره ثابت :
بازه زمانی تماس :

بسته های تبلیغاتی ویژه انتخابات و تبلیغات انبوه

بسته های پیامکی با هدف تبلیغات انتخابات ارائه شده ، ولی استفاده برای تمامی کاربران و ارسال های غیر تبلیغات انتخاباتی آزاد بوده و هیچگونه محدودیتی در ان نیست. همچنین این پکیج ها برای کل کاربران و نمایندگان می باشد.

 
  جشنواره اپراتور 50001
هزینه بسته (ریال) تعرفه هر پیامک +مالیات و بند (ز) پیامک های قابل ارسال
250,000,000 90 ریال 108 ریال 2,314,815
350,000,000 88 ریال 106 ریال 3,301,887
420,000,000 86 ریال 103 ریال 4,077,670
550,000,000 83 ریال 100 ریال 5,500,000
750,000,000 81 ریال 98 ریال 7,653,061
1,000,000,000 78 ریال 95 ریال 10,526,315
 
  جشنواره اپراتور 50002 و 50005
هزینه بسته (ریال) تعرفه هر پیامک +مالیات و بند (ز) پیامک های قابل ارسال
50,000,000 94 ریال 112 ریال 446,428
100,000,000 89 ریال 107 ریال 934,579
150,000,000 88 ریال 105 ریال 1,428,572
300,000,000 86 ریال 103 ریال 2,912,622
500,000,000 83 ریال 100 ریال 5,000,000
600,000,000 82 ریال 99 ریال 6,060,606
800,000,000 81 ریال 98 ریال 8,163,265
1,000,000,000 80 ریال 97 ریال 10,309,278
 
  جشنواره اپراتور 50004
هزینه بسته (ریال) تعرفه هر پیامک +مالیات و بند (ز) پیامک های قابل ارسال
490,000,000 81 ریال 98 ریال 5,000,000
672,000,000 79 ریال 96 ریال 7,000,000
950,000,000 78 ریال 95 ریال 10,000,000
1,127,000,000 77 ریال 93 ریال 12,000,000
1,376,000,000 75 ریال 91 ریال 15,000,000
1,813,200,000 74 ریال 90.66 ریال 20,000,000
 
  جشنواره اپراتور 021
هزینه بسته (ریال) تعرفه هر پیامک +مالیات و بند (ز) پیامک های قابل ارسال
22,400,000 94 ریال 112 ریال 200,000
55,000,000 92 ریال 110 ریال 500,000
108,000,000 90 ریال 108 ریال 1,000,000
206,000,000 86 ریال 103 ریال 2,000,000
606,000,000 84 ریال 101 ریال 6,000,000
 
شرایط بسته های تبلیغاتی:
1. هر بسته جدا می باشد در صورت خرید یک بسته تعرفه همان اپراتور کاهش می یابد و در صورت ارسال از خطوط دیگر با تعرفه عادی محاسبه می شود..
2. خرید بسته ها به صورت نقدی می باشد  و تنها تا 6 اسفند ماه امکان خرید بسته وجود دارد.
3. مهلت استفاده از بسته پایان ساعت اداری 6 اسفند تنها برای خطوط 50004 بوده  و برای سایر خطوط تا پایان اسفند ماه قابل استفاده خواهد بود.و در صورت باقی ماندن پیامک ، مقدار باقیمانده برداشته می شود. ( ملاک میزان مجموع پیامک در پنل اصلی و پنل های زیر مجموعه می باشد.)
4. در صورت اتمام اعتبار بسته پیش از تاریخ انقضای بسته، تعرفه به حالت قبلی بازگردانده می شود. البته افراد می توانند بسته جدیدی از بسته های مذکور را مجددا دریافت کرده و استفاده نمایند.
5. نحوه اعمال به صورت تغییر ضرایب ( ضرایب جدید برای تمام زیر مجموعه اعمال می گردد. ) می باشد.
6. پس از پایان زمان استفاده از بسته ها ، و اعمال بند 3 ، درصورتی که حساب اصلی منفی شود، ارسال پیامک از کل زیر مجموعه ایشان قطع می گردد تا زمانی که میزان منفی پنل خود را جبران نمایند.
7. بسته های مذکور با هدف تبلیغات انتخابات ارائه شده است. ولی استفاده از آن برای تمامی کاربران و ارسال های غیر تبلیغات انتخاباتی آزاد می باشد.
8. در زمان اعمال بسته ، دسترسی به شارژ حساب امکان پذیر نمی باشد.